Thực trạng cân đối ngân sách Nhà nước những năm gần đây

30 509 0

Mago SS

Tải lên: 93,261 tài liệu

  • a
  • v
2/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2016, 09:22 AM

Ngân sách Nhà nước là công cụ tài chính quan trọng được Nhà nước sử dụng để phân phối thu nhập quốc dân. Trong cơ chế thị trường, yêu cầu đổi mới hoạt động của ngân sách Nhà nước đòi hỏi phải xây dựng mô hình quản lý ngân sách thích hợp và phù hợp với thông lệ quốc tế, mô hình này cho phép xác định cơ cấu ngân sách với nội dung các khoản thu và chi để đảm bảo sự cân đối của ngân sách Nhà nước. Cân đối ngân sách Nhà nước là nguyên tắc quản lý ngân sách Nhà nước xuất phát từ yêu cầu khách quan của ổn định tiền tệ, ổn định sản xuất, đời sống và nó còn là điều kiện để tạo dựng môi trường tài chính vĩ mô ổn định. Vì vậy, cân đối NSNN được xem là một trong những công cụ sắc bén để Nhà nước can thiệp toàn diện vào nền kinh tế. Từ nhận thức trên, đề tài “Thực trạng cân đối NSNN ở Việt Nam hiện nay” được chọn tìm hiểu nhằm góp phần vận dụng chính sách cân đối NSNN có hiệu quả, phù hợp với hệ thống lý luận mà nền kinh tế Việt Nam đặt ra. Nội dung đề tài bao gồm 3 phần:

I- Lý thuyết chung

II- Thực trạng cân đối ngân sách Nhà nước những năm gần đây

III- Giải pháp hoàn thiện cân đối ngân sách Nhà nước

- Xem thêm -

Xem thêm: Bảng công thức tích phân - đạo hàm - Mũ - logarit, Bảng công thức tích phân - đạo hàm - Mũ - logarit

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn