Thí nghiệm hóa kỹ thuật môi trường

64 490 1

Mago SS

Tải lên: 93,261 tài liệu

  • a
  • v
2/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2016, 02:18 PM

Lấy mẫu là thu thập một thể tích mẫu thích hợp, sau đó xử lý, vận chuyển đến nơi phân tích, đảm bảo chất lượng mẫu chưa thay đổi. Việc lấy mẫu và bảo quản phải thận trọng, tuân thủ theo đúng quy định kỹ thuật sao cho mẫu nước vẫn giữ nguyên những đặc tính cơ bản. Nếu có thay đổi cũng không đáng kể.

- Xem thêm -

Xem thêm: Bảng công thức tích phân - đạo hàm - Mũ - logarit, Bảng công thức tích phân - đạo hàm - Mũ - logarit

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn