Bài tập lớn Lý thuyết mạch 1 Bách Khoa Hà Nội

32 583 1

Mago SS

Tải lên: 93,261 tài liệu

  • a
  • v
2/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/11/2016, 09:46 PM

Từ 2 ma trận trên ta được phương trình mô tả mạch điện. Viết phương trình dang Matrice theo phương pháp dòng vòng. Gọi Iv là ma trận dòng vòng, và J¬N là ma trận nguồn dòng khép vòn qua Z2. Sử dụng phương pháp dòng vòng phương pháp tích phân kinh điển sau khi đóng khóa K. Sau khi đóng khóa K sử dụng 2 định luật Kirchhoff theo phương pháp toán tử Laplace.

- Xem thêm -

Xem thêm: Bảng công thức tích phân - đạo hàm - Mũ - logarit, Bảng công thức tích phân - đạo hàm - Mũ - logarit

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn