Phương pháp giải một số bài tập kinh tế vĩ mô

24 502 1

Mago SS

Tải lên: 93,261 tài liệu

  • a
  • v
2/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2016, 10:33 AM

Hàm cầu và hàm số cung của một sản phẩm được cho dưới đây
cầu: P=-1/2Q+100; cung: P=Q+10 (P: đồng, Q:kg)
1.Hãy tìm điểm cân bằng của thị trường
2.Hãy tính độ co giản của cung và cầu theo giá tại điểm cân bằng cuả thị trường
3.Hãy tính thặng dư sản xuất, thặng dư tiêu dùng, thặng dư toàn xã hội. Giả sử chính 
phủ đánh thuế 5đồng/đvsp.Tổn thất xã hội do thuế gây ra là bao nhiêu? vì sao lại có 
khoản tổn thất đó?
4.Nếu nhà nước áp đặt mức giá trần cho sản phẩm là 50 đồng, hãy tính khoản tổn 
thất vô ích của phúc lợi xã hội và hãy giải thích tại sao lại có khoan tổn thất này?

- Xem thêm -

Xem thêm: Bảng công thức tích phân - đạo hàm - Mũ - logarit, Bảng công thức tích phân - đạo hàm - Mũ - logarit

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn